11 mar 2016

Targi Książki Regionalnej 2016 - terminy zgłoszeń dla wystawców i regulaminy


SILESIANA - Targi Książki Regionalnej 2016!Zapraszamy wydawnictwa i instytucje do udziału w tegorocznych targach!
Zgłaszajcie się - czas upływa 25 marca 2016 r.

Przypominamy, że celem imprezy jest prezentacja wydawnictw działających na Dolnym Śląsku oraz promocja publikacji dotyczących regionu. To bardzo dobra okazja do tego, żeby jeszcze więcej osób poznało wydawnictwa działające na Dolnym Śląsku oraz ich ofertę. 

Do zdobycia Nagroda "Silesiana" - kwalifikowane są do niej publikacje promujące Dolny Śląsk, wydane w roku kalendarzowym, poprzedzającym przyznanie Nagrody. Wystawco - pomyśl, którą z publikacji chciałbyś zgłosić do nagrody.

Termin zgłoszenia publikacji do nagrody upływa w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Targom będą towarzyszyły imprezy literacko-promocyjne: spotkania autorskie, dyskusje, konferencje i wystawy.

Przypominamy - wystawcy, którzy chcą zaprezentować się na Targach Książki Regionalnej 2016 r. - muszą zgłosić się do nas do 25 marca 2016 r.

Targi Książki Regionalnej odbędą się w dniach
21-23 kwietnia 2016 r.
Regulamin targów SILESIANA - Dolnośląski Salon WydawniczyI. Postanowienia ogólne 


SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy, zwany dalej Salonem, odbędzie się w dniach 21.04.2016 – 23.04.2016 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, Rynek 58. 


Organizatorem Salonu jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. 


Celem imprezy jest prezentacja wydawnictw działających na Dolnym Śląsku oraz promocja publikacji dotyczących regionu. 


Salon ma charakter targów, którym towarzyszą imprezy literacko-promocyjne: spotkania autorskie, dyskusje, konferencje, wystawy, konkursy. 


II. Uczestnicy


W Salonie mogą brać udział wydawnictwa, instytucje, organizacje społeczne oraz osoby prywatne zaproszone przez organizatora.


III. Przepisy porządkowe i organizacyjne 


Uczestnik nabywa prawa do udziału w Salonie po zawarciu umowy z organizatorem. 


Uczestnictwo w Salonie, zarówno dla uczestników jak i zwiedzających, jest bezpłatne. 


Organizator dysponuje powierzchnią wystawienniczą. Przydział i lokalizacja stoisk należy do organizatora. Specjalne życzenia uczestników będą uwzględniane w miarę możliwości ich realizacji. 


Rezygnacja z udziału w Salonie wymaga wcześniejszego zawiadomienia organizatora najpóźniej na miesiąc przed imprezą, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 


Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa. Jeżeli uczestnik nie zapewnia obsługi, stoisko będzie obsługiwane przez wolontariusza wyznaczonego przez organizatora. 


Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa określonych przez gospodarza obiektu oraz innych wskazówek organizatora. 


Organizator zobowiązany jest do: 


a) zapewnienia uczestnikom należytych warunków wystawienniczo-targowych,


b) ochrony mienia uczestników w godzinach po zakończeniu kiermaszu,


c) udostępnienia uczestnikom powierzchni dodatkowej (szatni, pomieszczeń sanitarnych),


d) zapewnienia uczestnikom materiałów informacyjno-reklamowych, w tym folderu. 


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie godzin targowych 


Czas trwania Salonu – godziny otwarcia: 


21.04.2016 (czwartek) – godz. 10.00 – 18.00


22.04.2016 (piątek) – godz. 10.00 – 18.00


23.04.2016 (sobota) – godz. 10.00 – 18.00IV. Postanowienia końcowe


Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia ważnych okoliczności – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia Salonu. Nie wymaga to uprzedniego poinformowania uczestników. 


Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem, dotyczące Salonu, należy konsultować z organizatorem. 


Umowa ma charakter nieodpłatny. 


Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody. 


Wszelkie zmiany umowy i regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora. 
Regulamin Nagrody Wydawniczej "SILESIANA" dla najlepszej publikacji promującej Dolny Śląsk


1.Nagroda „Silesiana” jest przyznawana przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu w celu popularyzacji publikacji o Dolnym Śląsku, promocji ich autorów oraz wydawców.

2. Do Nagrody „Silesiana” kwalifikowane są publikacje promujące Dolny Śląsk wydane w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie Nagrody.

3. Zgłoszenia publikacji do Nagrody mogą dokonywać wydawnictwa, które publikują książki związane tematyką lub osobą autora z Dolnym Śląskiem. 

4. Zgłoszenia publikacji do Nagrody „Silesiana” można składać bezpośrednio w sekretariacie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, korespondencyjnie – kierując je na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław do dnia 13.04.2016 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 21.04.2016 r. Zgłoszenia winny zawierać następujące informacje: autor, tytuł, wydawca publikacji, nazwa zgłaszającego oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej zgłaszającego. 

5. Nagrodę Wydawniczą „Silesiana” przyznaje jury powołane przez Organizatora. 

6. Przy ocenie publikacji zgłoszonej do Nagrody jury uwzględni w szczególności następujące kryteria:
- wartość poznawczą publikacji,
- walory artystyczne i językowe, oryginalność zaprezentowania problematyki,
- walory edytorskie publikacji. 

7. Nagroda Wydawnicza „Silesiana” ma charakter honorowy i jest wręczana w postaci okolicznościowego dzieła sztuki oraz dyplomu w czasie trwania Dolnośląskiego Salonu Wydawniczego „Silesiana”.


Zapraszamy do udziału!

10 mar 2016

Konkurs dla Seniorów 2016 - zapraszamy do udziału!Konkurs dla seniorów 
"Gry i zabawy mojego dzieciństwa - opowieści dolnośląskich seniorów"

Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby w wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. "Gry i zabawy mojego dzieciństwa - opowieści dolnośląskich seniorów" - pomóżcie nam poznać historię, tradycję i ciekawostki
o dolnośląskich miejscowościach.

Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres:

informacja@wbp.wroc.pl

lub

Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław

Termin nadsyłania prac: 13 kwietnia 2016 r.

Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 kwietnia 2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej.


REGULAMIN KONKURSU

"Gry i zabawy mojego dzieciństwa - opowieści dolnośląskich seniorów"1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, ogłasza konkurs dla seniorów (osób w wieku 50 lat i więcej) zamieszkujących województwo dolnośląskie na wspomnienia pt. „Gry i zabawy mojego dzieciństwa : opowieści dolnośląskich seniorów”.


2. Zasady konkursu


a. Konkurs trwa od 8.03.2016 r. do 23.04.2016 r.
b. Termin dostarczenia prac: do 13.04.2016 r.
c. Prace powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony A4 (ok. 10800 znaków). Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje. 

d. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, adres zamieszkania oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail.
e. Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.
f. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.


Nagrody :
1. miejsce – nagroda rzeczowa
2. miejsce – nagroda książkowa
3. miejsce - nagroda książkowa
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23.04.2016 r. 


3. Udział w konkursie jest bezpłatny


4. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację opowiadania na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


Zapraszamy do udziału w konkursie - warto!

Konkurs „Młody Poeta Dolnego Śląska” 2016 - zapraszamy do udziału!


Zapraszamy wszystkich twórców młodych wiekiem i duchem do udziału w konkursie na wiersz, organizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Prace konkursowe (o dowolnej objętości) prosimy nadsyłać na adres:

informacja@wbp.wroc.pl

lub

Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław

Termin nadsyłania prac: 13 kwietnia 2016 r.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 kwietnia 2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.REGULAMIN KONKURSU1. Postanowienia ogólne


Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".


2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 8.03.2016 r. do 23.04.2016 r. 


Termin dostarczenia prac: do 13.04.2016 r. 


Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. 


Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji. 


Otrzymane prace oceni profesjonalne jury. 


Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom. 

Nagrody :

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda książkowa

3. miejsce – nagroda książkowa

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23.04.2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.


3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


Zapraszamy do udziału w konkursie - warto!