9 mar 2017

Wycieczki z PRZEWODNIKIEM POD RĘKĘ

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO WE WROCŁAWIU 

ZAPRASZA NA

  
WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM POD RĘKĘ
z Justyną Rapacz i Krzysztofem Głuchem, przewodnikami miejskimi i autorami książek o Wrocławiu.

Wycieczka biegnie szlakiem wrocławskich krasnali. Przed wyruszeniem w drogę każde dziecko otrzymuje wypożyczony strój krasnala: krasnoludkową czapeczkę i krasnoludkową tunikę. W programie wycieczki przewidziany jest poczęstunek. Uczestnicy otrzymują pamiątkową książkę z dedykacją i autografem autora. Liczba uczestników wycieczek jest ograniczona dlatego prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc pod numerem tel. (71) 335 22 36.

 Sobota 22.04.2017, godz. 12.00. 

Wycieczka jest bezpłatna.


Zapraszamy!

8 mar 2017

Targi Książki Regionalnej 2017 - terminy zgłoszeń dla wystawców i regulaminy

SILESIANA - Targi Książki Regionalnej 2017!
Zapraszamy wydawnictwa i instytucje do udziału w tegorocznych targach!
Zgłaszajcie się - czas upływa 31 marca 2017 r.

Przypominamy, że celem imprezy jest prezentacja wydawnictw działających na Dolnym Śląsku oraz promocja publikacji dotyczących regionu. To bardzo dobra okazja do tego, żeby jeszcze więcej osób poznało wydawnictwa działające na Dolnym Śląsku oraz ich ofertę. 

Do zdobycia Nagroda "Silesiana" - kwalifikowane są do niej publikacje promujące Dolny Śląsk, wydane w roku kalendarzowym, poprzedzającym przyznanie Nagrody. Wystawco - pomyśl, którą z publikacji chciałbyś zgłosić do nagrody.

Termin zgłoszenia publikacji do nagrody upływa w dniu 9 kwietnia 2017 r.

Targom będą towarzyszyły imprezy literacko-promocyjne: spotkania autorskie, dyskusje, konferencje i wystawy.

Przypominamy - wystawcy, którzy chcą zaprezentować się na Targach Książki Regionalnej 2017 r. - muszą zgłosić się do nas do 31 marca 2017 r.

Targi Książki Regionalnej odbędą się w dniach 
20-22 kwietnia 2017 r.Regulamin targów SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy


I. Postanowienia ogólne 


SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy, zwany dalej Salonem, odbędzie się w dniach 20.04.2017 – 22.04.2017 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, Rynek 58. 


Organizatorem Salonu jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. 


Celem imprezy jest prezentacja wydawnictw działających na Dolnym Śląsku oraz promocja publikacji dotyczących regionu. 


Salon ma charakter targów, którym towarzyszą imprezy literacko-promocyjne: spotkania autorskie, dyskusje, konferencje, wystawy, konkursy. 


II. Uczestnicy


W Salonie mogą brać udział wydawnictwa, instytucje, organizacje społeczne oraz osoby prywatne zaproszone przez organizatora.


III. Przepisy porządkowe i organizacyjne 


Uczestnik nabywa prawa do udziału w Salonie po zawarciu umowy z organizatorem. 


Uczestnictwo w Salonie, zarówno dla uczestników jak i zwiedzających, jest bezpłatne. 


Organizator dysponuje powierzchnią wystawienniczą. Przydział i lokalizacja stoisk należy do organizatora. Specjalne życzenia uczestników będą uwzględniane w miarę możliwości ich realizacji. 


Rezygnacja z udziału w Salonie wymaga wcześniejszego zawiadomienia organizatora najpóźniej na miesiąc przed imprezą, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 


Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa. Jeżeli uczestnik nie zapewnia obsługi, stoisko będzie obsługiwane przez wolontariusza wyznaczonego przez organizatora. 


Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa określonych przez gospodarza obiektu oraz innych wskazówek organizatora. 


Organizator zobowiązany jest do: 


a) zapewnienia uczestnikom należytych warunków wystawienniczo-targowych,


b) ochrony mienia uczestników w godzinach po zakończeniu kiermaszu,


c) udostępnienia uczestnikom powierzchni dodatkowej (szatni, pomieszczeń sanitarnych),


d) zapewnienia uczestnikom materiałów informacyjno-reklamowych, w tym folderu. 


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie godzin targowych 


Czas trwania Salonu – godziny otwarcia: 


20.04.2017 (czwartek) – godz. 11.00 – 18.00


21.04.2017 (piątek) – godz. 10.00 – 18.00


22.04.2017 (sobota) – godz. 10.00 – 18.00IV. Postanowienia końcowe


Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia ważnych okoliczności – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia Salonu. Nie wymaga to uprzedniego poinformowania uczestników. 


Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem, dotyczące Salonu, należy konsultować z organizatorem. 


Umowa ma charakter nieodpłatny. 


Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody. 


Wszelkie zmiany umowy i regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora. 
Regulamin Nagrody Wydawniczej "SILESIANA" dla najlepszej publikacji promującej Dolny Śląsk


1.Nagroda „Silesiana” jest przyznawana przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu w celu popularyzacji publikacji o Dolnym Śląsku, promocji ich autorów oraz wydawców.

2. Do Nagrody „Silesiana” kwalifikowane są publikacje promujące Dolny Śląsk wydane w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie Nagrody.

3. Zgłoszenia publikacji do Nagrody mogą dokonywać wydawnictwa, które publikują książki związane tematyką lub osobą autora z Dolnym Śląskiem. 

4. Zgłoszenia publikacji do Nagrody „Silesiana” można składać bezpośrednio w sekretariacie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, korespondencyjnie – kierując je na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław do dnia 09.04.2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.04.2017 r. Zgłoszenia winny zawierać następujące informacje: autor, tytuł, wydawca publikacji, nazwa zgłaszającego oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej zgłaszającego. 

5. Nagrodę Wydawniczą „Silesiana” przyznaje jury powołane przez Organizatora. 

6. Przy ocenie publikacji zgłoszonej do Nagrody jury uwzględni w szczególności następujące kryteria:
- wartość poznawczą publikacji,
- walory artystyczne i językowe, oryginalność zaprezentowania problematyki,
- walory edytorskie publikacji. 

7. Nagroda Wydawnicza „Silesiana” ma charakter honorowy i jest wręczana w postaci okolicznościowego dzieła sztuki oraz dyplomu w czasie trwania Dolnośląskiego Salonu Wydawniczego „Silesiana”.


Zapraszamy do udziału!